Văn bản

Quyết định thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục
Quyết định thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục
 
Quy chế tổ chức thi kết thúc học phần cho các trình độ đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy chế tổ chức thi kết thúc học phần cho các trình độ đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy chế tổ chức thi kết thúc học phần bằng hình thức trực tuyến
Quy chế tổ chức thi kết thúc học phần bằng hình thức trực tuyến trình độ đào tạo đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội