Khảo thí

Mẫu Đơn xin hoãn thi
Mẫu Đơn xin hoãn thi
 
Danh sách phân phòng thi ngày 28/12/2022
Danh sách phân phòng thi ngày 28/12/2022
 
Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi kết thúc học phần
Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi kết thúc học phần
 
Quy chế tổ chức thi kết thúc học phần cho các trình độ đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy chế tổ chức thi kết thúc học phần cho các trình độ đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy chế tổ chức thi kết thúc học phần bằng hình thức trực tuyến
Quy chế tổ chức thi kết thúc học phần bằng hình thức trực tuyến trình độ đào tạo đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội