Tin tức - Thông báo

Hội thảo khoa học “Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Đại học Luật Hà Nội”
Hội thảo khoa học “Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Đại học Luật Hà Nội”
 
Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng và sử dụng đề thi của Trường Đại học Luật Hà Nội
Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng và sử dụng đề thi của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
THÔNG BÁO XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN SAU ĐẠI HỌC
Thông báo và Mẫu Đề cương học phần sau đại học
 
THÔNG BÁO CHỈNH SỬA VÀ NỘP ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
THÔNG BÁO CHỈNH SỬA VÀ NỘP ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023
 
Hội thi "Bài giảng tích cực trong không gian mở"
Hội thi "Bài giảng tích cực trong không gian mở"