Kiểm định chất lượng

Báo cáo Tự đánh giá cơ sở giáo dục (chu kỳ 3) của Trường Đại học Luật Hà Nội
Báo cáo Tự đánh giá cơ sở giáo dục (chu kỳ 3) của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Kế hoạch đón đoàn khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài các chương trình đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội
Kế hoạch đón đoàn khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài các chương trình đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Kế hoạch Tự đánh giá cơ sở giáo dục năm 2022
Kế hoạch Tự đánh giá cơ sở giáo dục năm 2022
 
Kế hoạch Tự đánh giá các CTĐT trình độ đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội
Kế hoạch Tự đánh giá các CTĐT trình độ đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội