DANH MỤC VĂN BẢN VỀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Đăng vào 10/02/2023 00:00

TT

Tên văn bản

Số văn bản

Ngày tháng năm

ban hành

Nơi ban hành

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

1

Luật Giáo dục đại học năm 2012;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018;

  08/2012/QH13

   34/2018/QH14

  18/6/2012

  19/11/2018

 Quốc hội

2

Quyết định về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019 – 2025;

      69/QĐ-TTg

15/01/2019

Thủ tướng

Chính phủ

3

Quyết định về việc phê duyệt Chương trình "Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022 - 2030";

       78/QĐ-TTg

14/01/2022

Thủ tướng

Chính phủ

 

Văn bản về Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

1

Thông tư Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học;

12/2017/TT-BGDĐT

19/5/2017

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2

Thông tư quy định về Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

36/2017/TT-BGDĐT

28/12/2017

Bộ Giáo dục và Đào tạo

3

Công văn về hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học.

766/QLCL-KĐCLGD

20/4/2018

Cục Quản lý

chất lượng

4

Công văn về hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học.

767/QLCL-KĐCLGD

20/4/2018

Cục Quản lý

chất lượng

5

Công văn về hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học

768/QLCL-KĐCLGD

20/4/2018

Cục Quản lý

chất lượng

6

Công văn Về thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD

1668/QLCL-KĐCLGD

31/12/2019

Cục Quản lý

chất lượng

 

Văn bản về Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

1

Thông tư Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

38/2013/TT-BGDĐT

29/11/2013

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2

Thông tư Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ giáo dục đại học

04/2016/TT-BGDĐT

14/3/2016

Bộ Giáo dục và Đào tạo

3

Công văn về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo

2085/QLCL-KĐCLGD

31/12/2020

Cục Quản lý

chất lượng

4

Công văn về điều chỉnh một số phụ lục Công văn 2085/QLCL-KĐCLGD

774/QLCL-KĐCLGD

10/6/2021

Cục Quản lý

chất lượng

5

Công văn về việc hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

   1074/KTKĐCLGD-KĐĐH

28/6/2016

Cục Quản lý

chất lượng

6

Công văn về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

1669/QLCL-KĐCLGD

31/12/2019

Cục Quản lý

chất lượng

VĂN BẢN DO TRƯỜNG BAN HÀNH

1

Quyết định về việc thành lập Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Luật Hà Nội

1187/QĐ-ĐHLHN

21/3/2022

Hiệu trưởng Trường ĐHLHN

2

Quyết định về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Luật Hà Nội

1188/QĐ-ĐHLHN

21/3/2022

Hiệu trưởng Trường ĐHLHN

3

Quyết định về việc thành lập Tổ đảm bảo chất lượng tại các đơn vị thuộc Trường Đại học Luật Hà Nội

2071/QĐ-ĐHLHN

26/5/2022

Hiệu trưởng Trường ĐHLHN

4

Quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Luật Hà Nội

106/QĐ-ĐHLHN

10/01/2023

Hiệu trưởng Trường ĐHLHN

5

Quy định về hoạt động so chuẩn, đối sánh chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Luật Hà Nội

105/QĐ-ĐHLHN

10/01/2023

Hiệu trưởng Trường ĐHLHN

6

Bộ Tiêu chuẩn và Quy trình đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên Trường Đại học luật Hà Nội

168/QĐ-ĐHLHN

13/01/2023

Hiệu trưởng Trường ĐHLHN

7

Quy định về lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về các lĩnh vực hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội

1181/QĐ-ĐHLHN

21/3/2022

Hiệu trưởng Trường ĐHLHN

8

Quy chế xây dựng, rà soát và cập nhật đề cương học phần của Trường Đại học Luật Hà Nội

1963/QĐ-ĐHLHN

19/5/2022

Hiệu trưởng Trường ĐHLHN

9

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2021 – 2022 của Trường Đại học Luật Hà Nội

740/KH-ĐHLHN

04/3/2022

Hiệu trưởng Trường ĐHLHN

10 Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2022 – 2023 của Trường Đại học Luật Hà Nội 3731/QĐ-ĐHLHN 27/9/2022 Hiệu trưởng Trường ĐHLHN