Thông báo Kết quả phúc khảo bài thi KTHP tháng 3/2024

Đăng vào 05/03/2024 08:17

1. KQPK bài thi môn Pháp luật về mua sắm chính phủ, ngày thi 14.12.2023: Xem tại đây!

2. KQPK bài thi môn Các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế, ngày thi 17.12.2023: Xem tại đây!

3. KQPK bài thi môn Triết học, ngày thi 18/01/2024: Xem tại đây!

4. KQPK bài thi môn Luật Tố tụng hình sự, ngày thi 23/01/2024: Xem tại đây!

5. KQPK bài thi môn Tư pháp quốc tế, ngày thi 12/01/2024: Xem tại đây!

6. KQPK bài thi môn PL về hải quan trong KDXNK, ngày thi 13/12/2023: Xem tại đây!

7. KQPK bài thi môn PL về TNBTTH ngoài HĐ chuyên sâu, ngày thi 11/01/2024: Xem tại đây!

8. KQPK bài thi môn Luật Nhà ở, ngày thi 19/01/2024: Xem tại đây!

9. KQPK bài thi môn PL về hợp đồng chuyên sâu, ngày thi: 17/01/2024: Xem tại đây!

10. KQPK bài thi môn Luật Thương mại quốc tế, ngày thi 12/01/2024: Xem tại đây!

11. KQPK bài thi môn Luật Cạnh tranh, ngày thi: 08/01/2024: Xem tại đây!

12. KQPK bài thi môn Luật Thi hành án dân sự, ngày thi 24/01/2024: Xem tại đây!

13. KQPK bài thi môn Luật Đầu tư quốc tế, ngày thi 11/01/2024: Xem tại đây!

14. KQPK bài thi môn Luật Tố tụng dân sự, ngày 10/01/2024: Xem tại đây!

15. KQPK bài thi môn Công pháp quốc tế, ngày thi 19/01/2024: Xem tại đây!

16. KQPK bài thi môn Kinh tế vi mô, ngày 10/01/2024: xem tại đây!

17. KQPK bài thi môn Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực SHTT, ngày 26/01/2024: xem tại đây!

18. KQPK bài thi môn Luật sở hữu trí tuệ, ngày 29/10/2023: xem tại đây!

19. KQPK bài thi môn Tiếng Anh pháp lý cơ bản, ngày 07/12/2023: xem tại đây!

20. KQPK bài thi môn Tiếng Anh pháp lý nâng cao 1, ngày 08/01/2024: xem tại đây!

21. KQPK bài thi môn Tiếng Anh pháp lý cơ bản 2, ngày 08/01/2024: xem tại đây!

22. KQPK bài thi môn Luật bình đẳng giới, ngày 21/01/2024: xem tại đây!