Kết quả phúc khảo bài thi

Thông báo Kết quả phúc khảo bài thi KTHP Tư tưởng Hồ Chí Minh K46 (đợt thi 9 và 16/4/2023)
Thông báo Kết quả phúc khảo bài thi KTHP Tư tưởng Hồ Chí Minh K46 (đợt thi 9 và 16/4/2023)
 
Thông báo Kết quả phúc khảo bài thi KTHP Thủ tục đặc biệt trong TTHS (đợt thi 17/3/2023)
Thông báo Kết quả phúc khảo bài thi KTHP Thủ tục đặc biệt trong TTHS (đợt thi 17/3/2023)
 
Thông báo Kết quả phúc khảo bài thi KTHP Triết học Mác - Lênin K47 (đợt thi 17/3/2023)
Thông báo Kết quả phúc khảo bài thi KTHP Triết học Mác - Lênin K47 (đợt thi 17/3/2023)
 
Thông báo Kết quả phúc khảo bài thi Luật hiến pháp (đợt thi 10/3/2023)
Thông báo Kết quả phúc khảo bài thi KTHP Luật hiến pháp (đợt thi 10/3/2023)
 
Thông báo Kết quả phúc khảo bài thi Kinh tế vi mô (đợt thi 08/3/2023)
Thông báo Kết quả phúc khảo bài thi Kinh tế vi mô (đợt thi 08/3/2023)
 
Thông báo Kết quả phúc khảo bài thi Phương pháp điều tra xã hội học - K47 Phân hiệu tại Đắk Lắk (đợt thi 28/2/2023)
Thông báo Kết quả phúc khảo bài thi Phương pháp điều tra xã hội học - K47 Phân hiệu tại Đắk Lắk (đợt thi 28/2/2023)
 
Thông báo Kết quả phúc khảo bài thi Lý luận nhà nước và pháp luật - K47 Phân hiệu Đắk Lắk (đợt thi 01/3/2023)
Thông báo Kết quả phúc khảo bài thi Lý luận nhà nước và pháp luật - K47 Phân hiệu Đắk Lắk (đợt thi 01/3/2023)
 
Kết quả phúc khảo bài thi Legal reasoning and writing skills (đợt thi ngày 14/11/2022)
Kết quả phúc khảo bài thi Legal reasoning and writing skills
 
Kết quả phúc khảo bài thi Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (đợt thi ngày 09/12/2022)
Kết quả phúc khảo bài thi Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (đợt thi ngày 09/12/2022)
 
Kết quả phúc khảo bài thi Luật lao động (đợt thi ngày 14/12/2022)
Kết quả phúc khảo bài thi Luật lao động (đợt thi ngày 14/12/2022)
 
Kết quả phúc khảo bài thi Anh văn HP2 - K46
Kết quả phúc khảo bài thi Anh văn HP2 - K46
 
Thông báo kết quả phúc khảo bài thi tháng 02.2023
Thông báo kết quả phúc khảo bài thi tháng 02.2023
 
Kết quả phúc khảo bài thi Luật Tố tụng dân sự
Kết quả phúc khảo bài thi Luật Tố tụng dân sự
 
Thông báo kết qủa phúc khảo bài thi kết thúc học phần Luật tố tụng hình sự K45
Thông báo kết qủa phúc khảo bài thi kết thúc học phần Luật tố tụng hình sự K45
 
Thông báo kết quả phúc khảo môn Tư tưởng Hồ Chí Minh K45
Thông báo kết quả phúc khảo môn Tư tưởng Hồ Chí Minh K45
 
Kết quả phúc khảo bài thi 30.12.2022
Kết quả phúc khảo bài thi 30.12.2022
 
Ket qua phuc khao ngay 26&27/12/2022
Ket qua phuc khao ngay 26&27/12/2022
 
Kết quả phúc khảo bài thi kết thúc học phần
Kết quả phúc khảo bài thi kết thúc học phần