Kết quả phúc khảo bài thi

Thông báo Kết quả phúc khảo bài thi KTHP tháng 4/2024
Thông báo Kết quả phúc khảo bài thi KTHP tháng 4/2024
 
Thông báo Kết quả phúc khảo bài thi KTHP tháng 3/2024
Thông báo Kết quả phúc khảo bài thi tháng 3/2024
 
Thông báo kết quả phúc khảo bài thi KTHP môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, ngày thi 12/11/2023
Thông báo kết quả phúc khảo bài thi KTHP môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, ngày thi 12/11/2023
 
Thông báo kết quả phúc khảo bài thi KTHP môn Anh văn HP2, ngày thi 13/12/2023
Thông báo kết quả phúc khảo bài thi KTHP môn Anh văn HP2, ngày thi 13/12/2023
 
Thông báo kết quả phúc khảo bài thi KTHP tháng 1/2024
Thông báo kết quả phúc khảo bài thi KTHP tháng 1/2024
 
Thông báo kết quả phúc khảo bài thi KTHP môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ngày thi 22/10/2023
Thông báo kết quả phúc khảo bài thi KTHP môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ngày thi 22/10/2023
 
Thông báo kết quả phúc khảo bài thi KTHP tháng 10/2023
Thông báo kết quả phúc khảo bài thi KTHP tháng 10/2023
 
Thông báo kết quả phúc khảo bài thi
Thông báo kết quả phúc khảo bài thi
 
Thông báo Kết quả phúc khảo bài thi KTHP các môn thi tháng 4-5/2023
Thông báo Kết quả phúc khảo bài thi KTHP các môn thi tháng 4-5/2023
 
Thông báo Kết quả phúc khảo bài thi KTHP các môn thi tháng 4-5/2023
Thông báo Kết quả phúc khảo bài thi KTHP các môn thi tháng 4-5/2023
 
Thông báo Kết quả phúc khảo bài thi KTHP Luật đầu tư quốc tế (đợt thi 06.4.2023)
Thông báo Kết quả phúc khảo bài thi KTHP Luật đầu tư quốc tế (đợt thi 06.4.2023)
 
Thông báo Kết quả phúc khảo bài thi KTHP Kỹ năng nghiên cứu và phân tích án lệ (đợt thi ngày 11.4.2023)
Thông báo Kết quả phúc khảo bài thi KTHP Kỹ năng nghiên cứu và phân tích án lệ (đợt thi ngày 11.4.2023)
 
Thông báo Kết quả phúc khảo bài thi KTHP Luật sở hữu trí tuệ (đợt thi ngày 16.4.2023)
Thông báo Kết quả phúc khảo bài thi KTHP Luật sở hữu trí tuệ (đợt thi ngày 16.4.2023)
 
Thông báo Kết quả phúc khảo bài thi KTHP Luật tài chính (đợt thi ngày 25.4.2023)
Thông báo Kết quả phúc khảo bài thi KTHP Luật tài chính (đợt thi ngày 25.4.2023)
 
Thông báo Kết quả phúc khảo bài thi KTHP Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam K46 (đợt thi ngày 09.4.2023)
Thông báo Kết quả phúc khảo bài thi KTHP Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam K46 (đợt thi ngày 09.4.2023)
 
Thông báo Kết quả phúc khảo bài thi KTHP Tư tưởng Hồ Chí Minh K46 (đợt thi 9 và 16/4/2023)
Thông báo Kết quả phúc khảo bài thi KTHP Tư tưởng Hồ Chí Minh K46 (đợt thi 9 và 16/4/2023)
 
Thông báo Kết quả phúc khảo bài thi KTHP Thủ tục đặc biệt trong TTHS (đợt thi 17/3/2023)
Thông báo Kết quả phúc khảo bài thi KTHP Thủ tục đặc biệt trong TTHS (đợt thi 17/3/2023)
 
Thông báo Kết quả phúc khảo bài thi KTHP Triết học Mác - Lênin K47 (đợt thi 17/3/2023)
Thông báo Kết quả phúc khảo bài thi KTHP Triết học Mác - Lênin K47 (đợt thi 17/3/2023)
 
Thông báo Kết quả phúc khảo bài thi Luật hiến pháp (đợt thi 10/3/2023)
Thông báo Kết quả phúc khảo bài thi KTHP Luật hiến pháp (đợt thi 10/3/2023)
 
Thông báo Kết quả phúc khảo bài thi Kinh tế vi mô (đợt thi 08/3/2023)
Thông báo Kết quả phúc khảo bài thi Kinh tế vi mô (đợt thi 08/3/2023)