Khảo sát các bên liên quan

Kết quả khảo sát các bên liên quan năm 2022
Kết quả khảo sát các bên liên quan năm 2022
 
Quy định về khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan về các lĩnh vực hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy định về khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan về các lĩnh vực hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Kế hoạch khảo sát các bên liên quan năm 2022
Kế hoạch khảo sát các bên liên quan năm 2022