Kết quả khảo sát các bên liên quan năm 2022

Đăng vào 10/02/2023 16:09

1. Kết quả khảo sát sinh viên ngành luật: Xem tại đây

2. Kết quả khảo sát sinh viên ngành luật chất lượng cao: Xem tại đây

3. Kết quả khảo sát sinh viên ngành luật kinh tế: Xem tại đây

4. Kết quả khảo sát sinh viên ngành luật thương mại quốc tế: Xem tại đây

5. Kết quả khảo sát sinh viên ngành ngôn ngữ anh: Xem tại đây

6. Kết quả khảo sát giảng viên: Xem tại đây

7. Kết quả khảo sát chuyên viên: Xem tại đây

8. Kết quả khảo sát cựu người học: Xem tại đây

9. Kết quả khảo sát người sử dụng lao động: Xem tại đây