Kế hoạch Tự đánh giá các CTĐT trình độ đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội

Đăng vào 10/02/2023 15:09

1. Kế hoạch TĐG chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Luật: Xem tại đây

2. Kế hoạch TĐG chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Luật (chất lượng cao): Xem tại đây

3. Kế hoạch TĐG chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Luật Kinh tế: Xem tại đây

4. Kế hoạch TĐG chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Luật Thương mại quốc tế: Xem tại đây