Kiểm định chất lượng

Hội nghị tổng kết công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục
Hội nghị tổng kết công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục
 
Bế mạc Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 3 của Trường Đại học Luật Hà Nội
Bế mạc Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 3 của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Lễ khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài cơ sở giáo dục chu kỳ 3 tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Lễ khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài cơ sở giáo dục chu kỳ 3 tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Tiếp đón Đoàn khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội
Tiếp đón Đoàn khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Bế mạc Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 3 của Trường Đại học Luật Hà Nội
Bế mạc Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 3 của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội
Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo bậc đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội
Khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo bậc đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Báo cáo Tự đánh giá cơ sở giáo dục (chu kỳ 3) của Trường Đại học Luật Hà Nội
Báo cáo Tự đánh giá cơ sở giáo dục (chu kỳ 3) của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Kế hoạch đón đoàn khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài các chương trình đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội
Kế hoạch đón đoàn khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài các chương trình đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Kế hoạch Tự đánh giá cơ sở giáo dục năm 2022
Kế hoạch Tự đánh giá cơ sở giáo dục năm 2022
 
Kế hoạch Tự đánh giá các CTĐT trình độ đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội
Kế hoạch Tự đánh giá các CTĐT trình độ đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội