THÔNG BÁO CHỈNH SỬA VÀ NỘP ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Đăng vào 25/07/2022 00:00

 Thông báo số 2759 về bổ sung chỉnh sửa và nộp Đề cương học phần đại học

Dowload

 Mẫu Đề cương học phần

Dowload

 Biên bản rà soát, cập nhật đề cương học phần

Dowload