Đảm bảo chất lượng

Kế hoạch và Quyết định phê duyệt danh sách giảng viên được đánh giá hoạt động giảng dạy học kỳ I, năm học 2023 - 2024
Kế hoạch và Quyết định phê duyệt danh sách giảng viên được đánh giá hoạt động giảng dạy học kỳ I, năm học 2023 - 2024
 
Báo cáo công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2022 - 2023
Báo cáo công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2022 - 2023
 
Báo cáo công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2021 - 2022
Báo cáo công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2021 - 2022
 
Báo cáo công tác Đảm bảo chất lượng đào tạo năm học 2020 - 2021
Báo cáo công tác Đảm bảo chất lượng đào tạo năm học 2020 - 2021
 
Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2022 - 2023
Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2022 - 2023
 
Quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy định về hoạt động so chuẩn, đối sánh chất lượng giáo dục của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy định về hoạt động so chuẩn, đối sánh chất lượng giáo dục của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quyết định về việc thành lập các Tổ ĐBCL tại đơn vị
Quyết định về việc thành lập các Tổ ĐBCL tại đơn vị
 
Quyết định số 168/QĐ-ĐHLHN ngày 13/01/2023 về việc ban hành Bộ tiêu chuẩn và quy trình đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định số 168/QĐ-ĐHLHN ngày 13/01/2023 về việc ban hành Bộ tiêu chuẩn và quy trình đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy chế xây dựng, rà soát và cập nhật đề cương học phần của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy chế xây dựng, rà soát và cập nhật đề cương học phần của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quyết định thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục
Quyết định thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục
 
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục
 
Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2021-2022
Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2021-2022