Giới thiệu về Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo

Đăng vào 14/08/2017 17:36
  • Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo được thành lập theo Quyết định số 211/QĐ-TCCB ngày 09 tháng 02 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội. 

 

  •  
  •  
  • Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo gồm: 01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc và 01 chuyên viên.

 

 

Giám đốc: PGS.TS. Bùi Đăng Hiếu 

 

 

Phó giám đốc: ThS. Phạm Thị Hằng 

 

 

 

Chuyên viên: Vũ Hồng Cường

 

 
  •  
  •  
  • Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Theo Điều 32 Quyết định số 420/QĐ-HT  ngày 09/4/2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội về Nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Trường Đại học Luật Hà Nội. 

 Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo có những chức năng, nhiệm vụ:

+ Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc xây dựng chiến lược, kế hoạch dài hạn và ngắn hạn về đánh giá chất lượng đào tạo, về đổi mới phương pháp và phương tiện đào tạo;

+ Tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ sư phạm, phổ biến kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy thông qua các hình thức tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng phương pháp sư phạm cho đội ngũ giảng viên; các hội thảo khoa học về trao đổi kinh nghiệm giảng dạy; tư vấn và cung cấp các tư liệu cần thiết về nghiệp vụ sư phạm cho các giảng viên;

+ Thực hiện hoạt động Tự đánh giá của Trường và tham mưu cho Ban Giám hiệu hướng dẫn các bộ phận căn cứ bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành tự phân tích, tự đánh giá về tình trạng, chất lượng và hiệu quả các hoạt động của Trường nhằm duy trì chất lượng và liên tục cải tiến chất lượng theo nhu cầu xã hội

+ Giám sát và trợ giúp các bộ môn hoàn thiện lịch trình giảng dạy của các môn học đảm bảo đúng yêu cầu về phương pháp sư phạm và theo đúng các quy định về đào tạo; tổ chức thử nghiệm các phương pháp đào tạo mới;

+ Tham gia xây dựng các tiêu chuẩn và quy trình đánh giá hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên và trợ giúp các khoa, bộ môn thực hiện hoạt động đánh giá giảng viên nhằm nâng cao chất lượng giảng viên;

+ Nghiên cứu và tham mưu cho Ban giám hiệu cải tiến công tác khảo thí và trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến khảo thí theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

Các hoạt động chính đã và đang triển khai:

+ Tổ chức các khoá tập huấn về phương pháp giảng dạy cho các giảng viên: Khoá học về Sư phạm tương tác và Xây dựng hồ sơ môn học; Lớp Giáo án điện tử cho giảng viên của Trường; Hội thảo khoa học về đổi mới phương pháp giảng dạy và trao đổi kinh nghiệm giảng dạy với nước ngoài;

+ Tư vấn cho các bộ môn xây dựng Đề cương chi tiết môn học, thẩm định và đăng tải Đề cương môn học lên cổng thông tin điện tử của Trường trước mỗi học kỳ ;

+ Tham gia xây dựng Báo cáo Tự đánh giá trong Kiểm định chất lượng giáo dục đại học; chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ Đánh giá ngoài; thường xuyên giám sát quá trình thực hiện các cam kết tự hoàn thiện của Trường trong Báo cáo Tự đánh giá;

+ Tham gia thực hiện đề án xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015; 

+ Tham gia xây dựng, sửa đổi bổ sung chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ cho các bậc đào tạo của Trường;

+ Xây dựng chuẩn đầu ra cho các bậc, hệ đào tạo của Trường;

+ Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc đổi mới quy trình quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ cho các bậc đào tạo (cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ);

+ Tham gia xây dựng Bộ tiêu chuẩn và Quy trình đánh giá hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên; tham mưu cho Ban giám hiệu thực hiện đánh giá hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên;

+ Thực hiện các công tác về khảo thí: trợ giúp các bộ môn xây dựng ngân hàng đề thi, chấm thi trắc nghiệm, thực hiện các công việc khác liên quan đến khảo thí;

+ In văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp cho các hệ đào tạo của Trường.